Op 13 mei ontving ik de volgende reactie van de algemeen secretaris van Veron: In geel gemarkeerd mijn reactie op de diverse statements van het HB, aannemende dat de algemeen secretaris schrijft in opdracht van het HB. Zie hier de bewuste mail van de secretaris, is hieronder weergegeven met mijn commentaar.

In strijd met de Nederlandse grondwet heeft het HB mij niet inhoudelijk op de hoogte gebracht van het ingediende bezwaar en heeft het HB zonder mij kans te geven op een weerwoord een besluit genomen zoals hieronder beschreven.
In de grondwet is geregeld dat als iemand ergens van beschuldigd wordt dat deze daarvan op de hoogte gebracht moet worden en een kans op weerwoord gegeven moet worden alvorens een besluit te nemen. Het HB heeft dat ondanks een uitdrukkelijk verzoek van mij daaraan geen gehoor gegeven, lees hier de betreffende vraag.

Ook heb ik het HB gewraakt omdat ik hen niet onafhankelijk heb ervaren in deze zaak, ook hiermee heeft het HB niets gedaan. Lees hier de betreffende wraking.
 

Best, 13 mei 2018

 Geachte heer van Alphen, 

Van het bestuur van afdeling 11 Zuid-Oost Drenthe heeft het VERON HB na publicatie in Electron op tijd bericht ontvangen dat het afdelingsbestuur bezwaar maakt tegen toetreding van u, J.C.J. van Alphen, PA0EHG, als lid van de VERON.
Kijkend naar het door de algemeen secretaris rondgezonden document is het bezwaar pas geschreven op 19-4-2018 om 07.13.53 uur dat is dus ruim na sluitingstijd voor indienen van bezwaar.
Antedateren is een strafbaar feit en valt onder valsheid in geschrifte. De ingediende klacht komt door de antedatering en opmaak na sluitingsdatum voor het indienen van een bezwaar in aanmerking om nietig verklaard te worden.

Het afdelingsbestuur werd gealarmeerd door een e-mail-bericht van u d.d. 5 april 2018, waarin u verzoekt om afgevaardigde van de afdeling te mogen zijn, zonder dat u van standpunten van de afdeling iets bekend is en met de mededeling dat u ook een afdelingsvergadering niet zal bijwonen. Uit dat bericht blijkt dan ook dat het er u niet zozeer om gaat om de afdeling op de VR te vertegenwoordigen, als wel om daar uw eigen ideeŽn uit te dragen.
Nergens blijkt uit het door de afdeling A11 ingediende bezwaar dat het niet gaat om  de afdeling te vertegenwoordigen. Dit is een eigen interpretatie van het HB en staat nergens in het bewuste bezwaar dat door de afdeling A11 is ingediend.
In het begeleidend schrijven van het HB bij de rondzending aan de afdelingen blijkt dat het HB ervan overtuigd is dat ik naar de VR zou willen gaan om mijn eigen ideeŽn uit te dragen. Ook wordt nergens vermeld dat ik bij mijn schrijven naar de afdeling heb gemeld dat ik graag nog in overleg met de afdeling wilde treden om de vertegenwoordiging verder af te stemmen maar dat ik voor de afdelingsvergadering verhinderd was vanwege verplichtingen elders.

Het afdelingsbestuur geeft in het bezwaar aan daar weinig voor te voelen en bezwaar te maken tegen uw toetreding als lid omdat u de afdeling wil gebruiken voor uw eigen doeleinden en dat dit zal leiden tot onrust, machtsspelletjes en zal gaan zorgen voor veel negatieve energie en onnodige spanningen binnen de vereniging. 
Het afdelingsbestuur kan dat niet weten omdat ze mij helemaal niet kennen, dit is hen ingefluisterd door het HB.

Het HB heeft het bezwaar behandeld en geconstateerd dat uw verdere acties helaas hebben geleid tot bevestiging van de aannemelijkheid van het door het afdelingsbestuur aangevoerde bezwaar, gebaseerd op de volgende feiten:

Blijkens uw publicatie op Hamnieuws d.d. 1 april 2018 heeft u een tiental afdelingen benaderd over een zogenaamd conflict VERON-DKARS en belichtte u daar uw streven om het HB naar huis te laten sturen omdat u het met het beleid niet eens bent.
Is dat verboden om afdelingen te benaderen, dat is op een uiterst correcte wijze uitgevoerd en voor de vraagstelling alsook de antwoorden kunt u hier lezen wat er door de diverse afdelingen geschreven is (uit privacy overwegingen naar de afdelingen toe heb ik de antwoorden anoniem weergegeven). Het lijkt me ook niet verboden dat ik een standpunt inneem dat het beter zou zijn dat het HB naar huis gestuurd wordt. De daadwerkelijke besluitvorming daarover zou dan altijd nog ter beoordeling zijn geweest van de VR. 

Na door het HB er van in kennis te zijn gesteld dat er bezwaar is gemaakt tegen uw toetreding als lid, heeft u in een e-mail aan alle afdelingen gestuurd, met de vraag wie het bezwaar heeft gemaakt en met toezending van een tekst die uw ideeŽn beschrijft, om de VR te bewegen deze te realiseren, inhoudende onder meer aantijgingen en insinuaties in de richting van het HB.
Is dat verboden dan ? Daarnaast zie ik geen aantijgingen en insinuaties in de richting van het HB in de bewuste brief anders dan dat ik de VR delegaties mijn mening weergeef. In een land met vrije meningsuiting is dat toch niet verboden.

Door uw acties stelde u vast dat het bezwaar van het bestuur van afdeling Zuidoost Drenthe kwam. Als gevolg van uw acties was er nogal wat commotie ontstaan en het HB ontving bovendien een e-mail van u waarin u onder meer dreigde dat u zou trachten alle VR-besluiten ongeldig te laten verklaren of de VR uit te stellen.

Het HB zag zich daardoor genoodzaakt om voor transparantie te zorgen door de afdelingsbesturen van het bezwaar op de hoogte te brengen. Dat kon worden gedaan omdat u zelf al in een e-mail aan alle afdelingsbesturen kennis had gegeven van het feit dat tegen uw toetreding bezwaar was ingediend, en omdat aan u door die actie ook al bekend was geworden dat het bezwaar was gemaakt door het afdelingsbestuur van Zuid-Oost Drenthe. Vervolgens ontving het HB een dreigement van u omdat sprake zou zijn geweest van een onwettige actie. Van verstrekking van persoonsgegevens is echter geen sprake geweest en het ging hier om een bericht van bezwaar, inhoudende een opinie van een afdelingsbestuur, dus een van een afdeling ontvangen bericht, waarvan het op de hoogte stellen van de afdelingsbesturen in dit geval in het belang van de vereniging was, rekening houdend met de ontstane commotie en geruchten in de vereniging. Dit is door de statuten niet verboden, er is geen privacy geschonden.
Privacy is meer als persoonsgegevens, ik heb zelf ervoor gekozen om naar de afdelingen kenbaar te maken dat er bezwaar tegen mijn toetreding als lid was ingediend. Dat wil daarmee nog niet een vrijbrief betekenen dat het HB de bezwaarbrief van de afdeling A11 zonder mijn toestemming aan alle afdelingen toe mag sturen. Ook moge duidelijk zijn dat afdelingssecretarissen die het bericht en het bezwaar hebben doorgestuurd ook strijdig met de privacy wetgeving gehandeld hebben. Tot slot bevat het rondgestuurde stuk persoonlijke informatie welke ik niet zelf persoonlijk heb rondgestuurd aan de afdelingen en bevat het rondgestuurde bezwaar aantijgingen die niet bewezen zijn of kunnen worden.  Al met al is er sprake van schending van de privacy en is er op een onzorgvuldige en ontoelaatbare wijze omgegaan met bijzondere persoonsgegevens. Duidelijk is dat het HB onwettig, onbehoorlijk en onzorgvuldig is geweest met mijn privacy door het rondsturen van het bezwaar van afdeling A11 met als doel om mijn persoon te beschadigen. Deze actie is op geen enkele wijze verenigbaar met het doel van het HB om te proberen commotie en geruchten de kop in te drukken.
De onstane commotie en onrust is niet veroorzaakt door mijn schrijven aan de afdelingen maar is het gevolg van het feit dat het HB samen met de afdeling A11 een spelletje heeft gespeeld om te voorkomen dat ik naar de VR zou kunnen gaan. Blijkbaar is het HB dermate bang dat het democratisch proces van de VR zodanig zwak is dat alleen mijn komst naar de VR al een andere uitkomst had kunnen opleveren.

Vervolgens heeft u ook een intimiderende email aan de afdelingsvoorzitter van Zuid-Oost Drenthe gestuurd, waarin ultimatums worden gesteld, insinuaties in de richting van het HB zijn gedaan, en bovendien de integriteit van PA0GMM in twijfel wordt getrokken.
Ik heb de afdeling de kans gegeven om haar bezwaar in te trekken omdat door het rondzenden van het bezwaar door de algemeen secretaris er een situatie was ontstaan die de afdeling mogelijk zelf ook niet gewild heeft. Door het ultimatum te laten verlopen is de afdeling zelf mede verantwoordelijk voor de strafbare feiten die ontstaan zijn d0or de handelwijze van de algemeen secretaris.

Ook heeft u per e-mail beschuldigingen geuit in de richting van de ICT-commissie.
Ik heb gereageerd op een mail van de voorzitter van de ICT commissie waarin hij mij beschuldigd van smaad en vervolgens in dezelfde mail mijn vermoeden bevestigd dat de mailserver van Veron gebruikt wordt om ongewenste mail tegen te houden, zie de intimiderende mail van de voorzitter van de ICT-commissie (onderaan), en mijn reactie daarop.

Op 28 april 2018 heeft u opnieuw een e-mail aan alle afdelingen gezonden, waarin een aantijging jegens de algemeen secretaris wordt gedaan.
Ik heb op 28 april de volgende mail aan een deel van de afdelingen verzonden, deze bevat geen aantijging door mij gedaan jegens de algemeen secretaris, lees hier de bewuste mail Dat de algemeen secretaris zich in deze mail aangetijgd voelt moet hij niet bij mij neerleggen.
 

Op uw website heeft u fotoís geplaatst van de DB-leden en de voorzitter van afdeling Zuidoost Drenthe, waarmee het portretrecht volgens de Auteurswet is geschonden, terwijl daaraan onbehoorlijke teksten zijn toegevoegd. 
Op mijn website zijn in beginsel met hulp van deeplinking naar de Veron website de foto's zichtbaar geweest van de DB leden. Uit de copyright statement op de Veron website, ten tijde van deze deeplinking, bleek nergens dat deeplinking verboden was. Nu staat er nav mijn deeplink actie dat
afbeeldingen op deze website worden op domeinen anders dan veron.nl vervangen door een standaard beeld met aanbod van ons lidmaatschap.
Daarna zijn de afbeelingen met het aanbod van lidmaatschap op mijn website vervangen door karikaturen.
Het is aan het HB als zij de tekst "ik blijf zitten" als onbehoorlijk ervaart.

Het HB is van oordeel dat al deze genoemde acties van u de aannemelijkheid van het ingediende bezwaar onderstrepen/bevestigen en dat uw toelating als lid de samenwerking van de leden in verenigingsverband zal kunnen schaden.
Ik moet constateren dat het HB niet zoals beschreven in de statuten het bezwaar heeft beoordeeld. Het HB heeft gezocht naar zaken die het bezwaar in ogen van het HB kunnen onderstrepen. Nergens staat in de statuten dat het HB de vrijheid heeft om in haar beoordeling zelf  feiten te gaan verzamelen die gepasseerd zijn op een datum later dan het ingediende bezwaarschrift.
In de statuten van Veron staat het volgende wat het HB moet doen: Worden er binnen de in lid 3 van dit artikel gestelde termijn bezwaren ingediend, dan worden deze bezwaren onderzocht door
het hoofdbestuur.
Nergens staat dat het HB de vrijheid heeft om zelf feiten te gaan shoppen en zeker niet feiten die ontstaan zijn nadat het bezwaar is ingediend en nadat de sluitingsdatum voor indienen van bezwaar is verlopen
Als het HB al niet verantwoordelijk zou zijn voor het ontstaan  van het eerste bezwaarschrift, dan heeft ze in ieder geval meer dan haar best gedaan om nog een eigen (ongeschreven) bezwaarschrift te beoordelen.

Het HB heeft daarom besloten het bezwaar te honoreren en u niet als lid toe te laten. 
Ik kan binnen een maand na dit schrijven een bezwaar indienen bij de beroeps commissie .

Met vriendelijke groeten, 

J.H.M. (Eric-Jan) WŲsten PA0ERC

Algemeen secretaris